Informácie pre koncových užívateľov

Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou Fiberlan s.r.o. na základe § 42 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

1.Identifikačné údaje Poskytovateľa
Obchodné meno: Fiberlan, s.r.o.
Sídlo: A. Hlinku 41, 060 01 Zvolen
IČO: 44625553, IČ DPH: SK 2022765712, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica , odd. Sro, vložka č. 16039/S

2. Rozsah ponúkaných služieb
Spoločnosť Fiberlan, s.r.o. poskytuje širokú škálu elektronických komunikačných služieb. Podrobnosti o ponúkaných službách sú k dispozícii v Zákazníckom centre a na webovom sidle www.detronics.sk a to hlavne v Cenníku a Všeobecných podmienkach . .

3. Štandardné zmluvné podmienky
Štandardné zmluvné podmienky sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Minimálna doba trvania zmluvného vzťahu medzi Fiberlan, s.r.o. a zákazníkom je v prípade uzavretia zmluvného vzťahu na dobu neurčitú podľa Všeobecných podmienok 1 kalendárny mesiac.

4. Štandardné ceny
Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby, servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, dostupné v cenníku na tejto webovej stránke v hlavnom menu “dokumenty”.

5. Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach.

6. Druhy ponúkaných servisných služieb
Poskytovateľ neponúka žiadne servisné služby okrem služieb spojených s odstránením porúch pripojenia k internetu a digitálnej televízii a servisu koncového zariadenia zakúpeného/prenajatého od Poskytovateľa, prípadne partnerskej organizácie Poskytovateľa.

7. Mechanizmy na urovnanie sporov
Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

8.Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky
Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou Fiberlan, s.r.o., zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a v Cenníku poskytovaných služieb.

9. Informácie o produktoch a službách určených pre zdravotne postihnutých účastníkov
Fiberlan, s.r.o. pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím majú štandardne priznanú dodatočnú zľavu 20% z ceny inštalácie, prípadne sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.

10. Informácie o kvalite služieb
Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb spoločnosti Fiberlan, s.r.o. sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a v Cenníku poskytovaných služieb.

11. Informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou, službe prezentácie identifikácie volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho.
Fiberlan, s.r.o. nie je poskytovateľom univerzálnej služby.

12. Informácie podľa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014
Kvalitatívne parametre pripojenia ako napríklad maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi/od užívateľa sa nachádzajú v Cenníku poskytovaných služieb na tejto stránke v menu dokumenty. Poskytovateľ neuplatňuje výšku mesačných dátových limitov (FUP) a neblokuje žiadnu službu.

13. Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr
Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach. Štandardne sa používa politika upozornenia zákazníka na nezaplatenú faktúru dostatočný čas pred blokovaním služieb.