Informácie pre koncových užívateľov

Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou Fiberlan s.r.o. na základe § 83 ods. 1 a ďalších ustanovení Zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 (v znení Všeobecného povolenia č. 1/2019) vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Údaje o podniku

Obchodné meno: Fiberlan s.r.o.
Identifikačné číslo (IČO): 44 625 553
Právna forma: 112 Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: A. Hlinku 41, 960 01 Zvolen
Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 16039/S

Rozsah ponúkaných služieb

Fiberlan s.r.o. poskytuje širokú škálu elektronických komunikačných služieb. Podrobnosti o ponúkaných službách sú k dispozícii na webovom sídle www.fiberlan.sk a to hlavne v Cenníku a Všeobecných podmienkach .

Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Minimálna doba trvania zmluvného vzťahu medzi Fiberlan s.r.o. a zákazníkom je v prípade uzavretia zmluvného vzťahu na dobu neurčitú podľa Všeobecných podmienok 1 kalendárny mesiac.

Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách sú dostupné v cenníku na  webovom sídle www.fiberlan.sk stránke v hlavnom menu “Archív dokumentov”.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je dostupný na webovom sídle www.fiberlan.sk stránke v hlavnom menu “Archív dokumentov” Reklamačný poriadok

Druhy ponúkaných servisných služieb

Poskytovateľ neponúka žiadne servisné služby okrem služieb spojených s odstránením porúch pripojenia k internetu a digitálnej televízii a servisu koncového zariadenia zakúpeného/prenajatého od Poskytovateľa.

Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou Fiberlan s.r.o.  zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a v Cenníku poskytovaných služieb.

Informácie o produktoch a službách určených pre zdravotne postihnutých účastníkov

Fiberlan s.r.o. pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.

Informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou, službe prezentácie identifikácie volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho.

Fiberlan s.r.o. nie je poskytovateľom univerzálnej služby.

Informácie podľa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014

Kvalitatívne parametre pripojenia ako napríklad maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi/od užívateľa sa nachádzajú v Cenníku poskytovaných služieb na tejto stránke v menu „Archív dokumentov“ . Poskytovateľ neuplatňuje výšku mesačných dátových limitov (FUP) a neblokuje žiadnu službu.

Mechanizmy na urovnanie sporov

Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecné podmienkach. Spoločnosť Fiberlan s.r.o. má záujem a úsilie riešiť akýkoľvek prípadný spor s užívateľom prednostne mimosúdnou cestou, t.j. vzájomnou dohodou.

Pri riešení spotrebiteľských sporov vzniknutých pri nákupe tovarov alebo služieb na diaľku (mimo predajného miesta poskytovateľa)môžete využiť platformu alternatívneho riešenia sporov na adrese ec.europa.eu/consumers/odr.

Kontakt

Služby