GDPR

Podmienky ochrany súkromia a spracúvania osobných a prevádzkových údajov a vyhlásenie prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov fyzickej osoby v spoločnosti Fiberlan s.r.o. (ďalej len Vyhlásenie)

Toto Vyhlásenie sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, pretože ste zákazníkom spoločnosti Fiberlan s.r.o. so sídlom A.Hlinku 41, 960 01 Zvolen, Slovenská republika IČO: 44625553, DIČ: 2022765712, zapísanej v registri OR OS Banská Bystrica, vložka č. 16039/S, odd.: Sro (ďalej len „Fiberlan“ alebo „Podnik“). Fiberlan vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania vášho zmluvného vzťahu. Upozorňujeme, že sa môžu vyskytnúť malé rozdiely v tom, ako sa konkrétne informácie na jednotlivé účely spracovávajú. V Fiberlane chránime informácie našich zákazníkov, zamestnancov a obchodných partnerov.
S náležitou bezpečnosťou vedieme databázy, obsahujúce osobné a prevádzkové údaje (ďalej spoločne aj ako „Údaje“), ktoré sme získali v súvislosti s uzatvorením zmluvy, poskytovaním ponúkaných služieb či iným priamym alebo nepriamym kontaktom s vami. V tomto vyhlásení vám poskytujeme informácie, akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje, z pohľadu dvoch právnych predpisov.
Z pohľadu zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZEK”) sa dozviete najmä o:
• tom, čo tvorí telekomunikačné tajomstvo
• spracúvaní Údajov na zákonné účely
• spracúvaní údajov na účely Služby s pridanou hodnotou
Z pohľadu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako „Zákon”) sa dozviete najmä:
• aké Údaje spracúvame, na aké účely
• kto môže mať prístup k vaším osobným údajom, ich umiestnenie a uchovávanie
• aký je právny základ tohto spracovania
• akým spôsobom môžete uplatňovať svoje práva ako je právo na prístup k vašim Údajom, odvolanie súhlasu atď.
• ako nás môžete kontaktovať
Toto Vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás na tomto mieste o tom informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane Údajov sa uplatňuje od 25. mája 2018.

S akými údajmi v Fiberlane pracujeme a prečo

Osobitná úprava podľa ZEK:

Identifikačné údaje a Kontaktné údaje sú pre Fiberlan nevyhnutné preto, aby bolo možné so zákazníkmi zabezpečiť uzavretie a plnenie zmlúv na poskytovanie jednotlivých produktov a služieb. Tieto údaje sa takisto využívajú pri poskytovaní odbornej pomoci a zákazníckej podpory a vyúčtovania cien za jednotlivé produkty a služby podľa platnej legislatívy, najmä podľa ZEK. Prevádzkové údaje sú potrebné na zabezpečenie správneho prenosu v sieťach Fiberlanu, teda na riadne poskytovanie služieb. Takisto sa využívajú za účelom fakturácie za poskytnuté služby.
Čo je predmetom telekomunikačného tajomstva podľa ZEK? 

Predmetom telekomunikačného tajomstva sú:
• obsah prenášaných správ
• prevádzkové údaje
Kto je povinný zachovávať telekomunikačné tajomstvo?

Každý, kto príde s jeho predmetom do styku pri poskytovaní sietí a služieb, pri používaní služieb, náhodne alebo inak.
Môže Fiberlan sprístupniť vaše Údaje tvoriace telekomunikačné tajomstvo?

Fiberlan je oprávnený predmet telekomunikačného tajomstva sprístupniť v prípadoch, v ktorých tak určuje všeobecný právny predpis (napr. na účely poskytovania súčinnosti súdom, orgánom činným v trestnom konaní, iným orgánom štátu, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb), inak so súhlasom Účastníka alebo Užívateľa, ktorého sa predmet telekomunikačného tajomstva týka.

Čo je ešte Fiberlan oprávnený podľa ZEK?

 • A. Spracúvanie Údajov na zákonné účely 

Spracúvanie podľa predchádzajúcej vety je však možné výlučne za podmienky, že takéto spracúvanie bez súhlasu je dovolené príslušnými právnymi predpismi (napr. ak je to nevyhnutné na ochranu zákonných práv a právom chránených záujmov Fiberlanu a len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu. Fiberlan môže získavať a spracúvať v nevyhnutnom rozsahu a na čas potrebný aj osobné (identifikačné) údaje týkajúce sa zástupcov Účastníka v akom je takéto spracúvanie potrebné na účely evidencie a určenia konkrétnej osoby ako osoby oprávnenej konať v mene Účastníka pri určitých úkonoch na základe plnomocenstva zástupcu. Fiberlan bude spracúvať údaje o Adresátovi za účelom vedenia evidencie oprávnených zástupcov Účastníka na prijímanie písomností a na účely plnenia rozsahu udeleného plnomocenstva pre potreby doručovania písomností určených Účastníkovi prostredníctvom Adresáta, a to po dobu doručovania písomností, až do vysporiadania akýchkoľvek nárokov Fiberlanu voči Účastníkovi v súvislosti s poskytovaním služieb Účastníkovi alebo doručovaním prostredníctvom Adresáta; uvedením údajov o Adresátovi Účastník súčasne potvrdzuje, že je oprávnený takéto údaje Fiberlanu poskytnúť a zodpovedá za ich pravdivosť.

 1. Fiberlan je oprávnený v zmysle § 56 ods. 3 ZEK bez súhlasu Účastníka získavať a spracúvať údaje účastníkov, ktorými sú výška neuhradených záväzkov a obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa alebo meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo identifikačného preukazu alebo iného dokladu totožnosti, štátna príslušnosť fyzickej osoby pre účely:
  uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní verejných služieb („Zmluva“), jej zmeny, ukončenia ,fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok.
 2. Fiberlan má tiež právo v zmysle ZEK bez súhlasu Účastníka získavať a spracúvať údaje účastníkov aj na účely poskytovania súčinnosti iným orgánom štátu, ako aj inými právnymi predpismi.
 3. Údaje uvedené v predchádzajúcom bode bude Fiberlan spracúvať po dobu platnosti Zmluvy, ako aj po jej skončení v prípade vyúčtovania úhrad alebo ich vkladu, evidencie a vymáhania pohľadávok Fiberlanu za poskytnuté služby, v prípade vybavovania podaní účastníka alebo splnenia zákonných podmienok pre uplatnenie práv alebo splnenia iných povinností uložených zákonom na uplatnenie práv.
 4. Fiberlan je na základe príslušných právnych predpisov oprávnený bez súhlasu Účastníka spracúvať titul, meno, priezvisko a adresu Účastníka pre potreby poštového styku s účastníkom a evidencie týchto údajov.
 5. Fiberlan je v zmysle Zákona bez súhlasu účastníka oprávnený spracúvať a uchovávať Prevádzkové údaje až do uplynutia lehoty, v priebehu, ktorej je možné právne napadnúť vyúčtovanie za Služby alebo uplatniť nárok na úhradu. V prípade začatia reklamácie alebo mimosúdneho riešenia sporu o výške úhrady alebo o kvalite Služieb alebo súdneho konania uchováva Fiberlan prevádzkové údaje až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia. Fiberlan je v zmysle Zákona oprávnený uchovávať Prevádzkové údaje na účel vyúčtovania úhrad oprávnených nárokov Fiberlanu, zodpovedania otázok účastníka, zisťovania protiprávnych konaní, poskytovania súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní, súdom a iným orgánom štátu a so súhlasom účastníka aj na marketingové účely alebo poskytovanie Služieb s pridanou hodnotou.
 6. Podnik je oprávnený bez súhlasu účastníka:
  okrem údajov uvedených v Článku 3 spracúvať aj iné údaje, ktoré o účastníkovi získa, a spracúvať údaje o účastníkovi i po skončení účelu ich spracúvania.
 7. Podnik spracúva v nevyhnutnom rozsahu osobné údaje Platiteľa za účelom úhrady faktúr Účastníka 

 

 

 

 

 

 

 • B. Kopírovanie a nahrávanie

 

 

 

 

 

 

 1. Fiberlan má právo získavať osobné údaje Účastníka alebo jeho zástupcu aj vyhotovovaním odpisov, kopírovaním alebo skenovaním verejných listín a dokladov predložených Účastníkom alebo iným vhodným spôsobom. V zmysle ZEK má Fiberlan právo požadovať od Účastníka alebo jeho zástupcu pri uzavieraní Zmluvy predloženie preukazu totožnosti a odčítať z neho údaje na účely overenia poskytnutých údajov Účastníka.
 2. Podnik má právo nahrávať volania na čísla liniek telefonického centra služieb zákazníkom Podniku a iné volania iniciované medzi Účastníkom a Fiberlanom alebo Užívateľom a Fiberlanom a na vyhotovovanie a ukladanie zvukových záznamov z týchto volaní, t. j. záznamov týkajúcich sa osoby Účastníka alebo Užívateľa alebo prejavov jeho osobnej povahy, taktiež na použitie takto získaných záznamov na účely vyhodnocovania požiadaviek Účastníka alebo Užívateľa, rozsahu a kvality Služieb poskytovaných Účastníkovi, ako aj posudzovania a vybavovania sťažností a podnetov Účastníkov a na preukázanie požiadavky na zriadenie, zmenu alebo zrušenie Služby alebo existencie a platnosti iného právneho úkonu, ktorý uskutočnil Účastník, Užívateľ alebo Fiberlan. Nahrávanie sa uskutočňuje až po zaznení hlásky o nahrávaní alebo inom upozornení, že hovor bude nahrávaný. Ak volaná alebo volajúca osoba nesúhlasí s vyhotovením zvukového záznamu, môže po zaznení hlásky alebo inom upozornení na nahrávanie volania ukončiť telefonické spojenie a obrátiť sa so svojou požiadavkou na Fiberlan iným spôsobom.
 • C. Poskytovanie údajov
 1. Fiberlan má v zmysle § 55 ZEK právo na ochranu svojich práv a právom chránených záujmov vzájomne si poskytovať a vymieňať nevyhnutné údaje v rozsahu uvedenom v časti A. bode 1. s inými podnikmi elektronických komunikácií, ak sa tieto údaje týkajú dlžníkov alebo osôb, o ktorých tieto podniky zistili, že odcudzili alebo poškodili, či zneužili telekomunikačné zariadenia alebo Služby, a to za účelom posúdenia dôvodov na odmietnutie uzavretia Zmluvy z dôvodu, že Záujemca nedáva záruku, že bude Zmluvu dodržiavať a účinnejšej ochrany podnikov pred takýmito osobami.
 2. Účastník berie na vedomie, že Fiberlan má právo poskytovať informácie a údaje uchovávané pri poskytovaní Služby, osobné, a prevádzkové údaje Účastníka v nevyhnutnom rozsahu:
  • tretím osobám (vrátane inkasných spoločností), ktoré Fiberlan poverí vymáhaním pohľadávok alebo uplatnením iných oprávnených práv Fiberlanu voči Účastníkovi, a to za účelom uplatnenia pohľadávok a iných práv FIberlanu, vrátane prípadu postúpenia pohľadávok Fiberlanu na tretiu osobu, a to aj po skončení zmluvného vzťahu s Účastníkom, pri postúpení pohľadávky Fiberlanu voči Účastníkovi je Fiberlan oprávnený a povinný v zmysle § 43 ods. 13 ZEK odovzdať postupníkovi aj všetku dokumentáciu o záväzkovom vzťahu, na ktorého základe vznikla postúpená pohľadávka,
  • súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na uplatnenie práv Fiberlanu voči Účastníkovi alebo splnenie zákonnej povinnosti Fiberlanu,
  • obchodným zástupcom Fiberlanu alebo iným subjektom, ktorí budú na základe poverenia Fiberlanu konať v jeho mene ako sprostredkovatelia pri poskytovaní Služieb (vrátane ich objednávania, aktivácie a vybavovania reklamácií).
 1. Účely a ciele spracúvania Údajov podľa Zákona
  V Fiberlane spracúvame vaše Údaje na nasledovné účely:
 • Zákaznícka administratíva vedieme osobné záznamy o všetkých našich zákazníkoch a ich službách. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o ponukách pre našich zákazníkov.
 • Dane a účtovníctvo za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje.
 • Bezpečnosť a ohrozenie prevádzky a siete kontrolujeme funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu prevádzky našej siete, ktorej ste účastníkom.
 • Zabezpečenie komunikačných a informačných technológií poskytujeme vám IT vybavenie a služby, ktoré potrebujete pre zabezpečenie výkon služieb , ako napr. set top box, router a pod., a aby sme to mohli zrealizovať, musíme spracovať vaše Údaje.
 • Komunikácia/IT monitoring budeme monitorovať komunikáciu a využívanie siete, aby sme zabezpečili naše IT prostredie a infraštruktúru siete a tiež aby sme zabezpečili, že naši zákazníci tieto zariadenia využívali spôsobom, ktorý je v súlade s platnými zákonmi a internými predpismi.
 • Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov môžeme spracovávať Údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať.
 • Dodržiavanie zákona možno budeme musieť spracovávať vaše Údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. zhoda vášho mena s menami na takzvaných zoznamoch určených strán a dodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.
 1. Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim Údajom
  Fiberlan ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše Údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:
 • Vaše Údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše Údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi.
 • K Údajom budú mať prístup naši poverení zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti a bol preukázateľne zaškolený.
 • Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše Údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými orgánmi verejnej moci.
 1. Uchovávanie Údajov
  Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme, akonáhle už nebudú potrebné. V každom prípade, vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do štyroch mesiacov po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ osobitný zákon nevyžaduje ich uchovávanie.
  Vaše Údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich Údajov. 

 

 

 

 

 • D. Právny základ pre spracovávanie vašich Údajov

 

 

 

 

 1. Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať vaše Údaje na základe právnej povinnosti. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť 

 

 

 

 • E. Vaše práva podľa Zákona

 

 

 

 1. Podľa EÚ zákona o ochrane údaje máte určité práva.
  Právo na prístup
  Máte nárok na kópiu osobných informácií, ktoré o vás máme ako aj na niektoré podrobnosti o tom, ako ich používame. Vaše Údaje vám budú zvyčajne poskytnuté písomne, pokiaľ nie je požadované inak alebo, ak ste o to požiadali elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté elektronicky, ak je to možné.
  Právo na nápravu
  Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť a úplnosť Údajov, ktoré o vás máme. Avšak, ak si to nemyslíte, môžete nás požiadať, aby sme tieto informácie aktualizovali alebo doplnili.
  Právo na vymazanie
  Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich Údajov, napríklad keď Údaje, ktoré sme získali, už nie sú potrebné na pôvodný účel alebo keď stiahnete súhlas. Toto však bude potrebné vyvážiť s inými faktormi. Napríklad, môžeme mať právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.
  Právo na obmedzenie spracovania
  Za určitých okolností nás môžete požiadať, aby sme prestali používať vaše Údaje, napríklad keď si myslíte, že Údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše Údaje nepotrebujeme využívať.
  Právo na prenosnosť údajov
  Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos Údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu.
  Právo namietať
  Máte právo namietať voči spracúvaniu Údajov, ktoré je založené na našich legitímnych záujmoch, čo je tento prípad. Pokiaľ nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracovanie, keď podáte námietku, nebudeme vaše Údaje ďalej spracúvať. Upozorňujeme však, že pravdepodobne nebudeme môcť poskytovať určité služby alebo výhody, ak nebudeme schopní spracovať potrebné Údaje na tento účel.
  Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
  Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právny alebo podobný významný dôsledok. Ak ste boli predmetom automatizovaného rozhodnutia a s výsledkom nesúhlasíte, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov a požiadať nás o preskúmanie daného rozhodnutia.
  Právo stiahnuť súhlas
  Vo väčšine prípadov vaše Údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. Tam, kde to robíme, máte právo stiahnuť svoj súhlas s ďalším používaním vašich Údajov.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich Údajov, uplatnenia vašich práv, resp. by ste sa chceli skontaktovať s našou osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou osobných údajov môžete nás kontaktovať písomne:

Fiberlan s.r.o.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov
A.Hlinku 41
960 01 Zvolen
Slovenská republika
Mailová adresa: fiberlan@fiberlan.sk

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše Údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa obrátiť na Dozorný orgán. Ďalšie informácie o Dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania žiadostí nájdete www.dataprotection.gov.sk.

© COPYRIGHT 2023 FIBERLAN S.R.O. - ALL RIGHTS RESERVED